Dokumentu iesniegšana studijām Lutera Akadēmijā 2018./2019. akadēmiskajā gadā

Lutera Akadēmija (LA) ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dibināta un Latvijas valsts akreditēta augstskola. Ar kristīgajā ticībā un evaņģēliski luteriskā tradīcijā balstītu teoloģisko izglītību, LA cilvēkus iedrošina un sagatavo īstenot Dieva aicinājumu. Dokumentu pieņemšana studijām jaunajā akadēmiskajā gadā notiek no 16.jūlija līdz 31.jūlijam katru darba dienu no plkst.12:00-18:00 Lutera Akadēmijas studiju daļā, Alksnāja ielā 3, Rīga.

Ar informāciju par iestājeksāmeniem, studiju ilgumu, maksu un dokumentu iesniegšanu var iepazīties šeit - UZŅEMŠANA.

‌LA piedāvā dažādas studiju iespējas.

Četrgadīgā akadēmiskā bakalaura studiju programma “TEOLOĢIJA”

sniedz kristīgajā un īpaši evaņģēliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskās zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas un Luterisko ticības apliecību priekšmetos, gan arī iemaņas un prasmes dažādos praktiskās teoloģijas kursos.

 Programma:
-  veidota tā, lai pēc sekmīga pirmā akadēmiskā gada students varētu pretendēt uz evaņģēlista eksāmena kārtošanu LELB;
-   absolventiem dod iespēju iegūt Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kas nepieciešama garīdznieka amata veikšanai un ļauj turpināt studijas maģistrantūrā.

Četrgadīgā profesionālā bakalaura studiju programma “BAZNĪCAS MŪZIKA” sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai.
Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus.

Divgadīgā draudžu darbinieku izglītības programma sniedz iespēju saņemt teoloģisku izglītību evaņģēlista,  katehēta, lektora, diakonijas darbinieka, svētdienas skolas skolotāja un citu draudzes darbinieku kalpošanai.  Aptuveni 75% mācību saturu veido Bībliskās un sistemātiskās teoloģijas priekšmeti, pārējos 25% praktiskās teoloģijas priekšmeti saskaņā ar izvēlēto specialitāti.

Programma:
-  paredzēta cilvēkiem, kuri grib paplašināt savu zināšanu apvārsni, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties studijas akadēmiskā grāda iegūšanai;
-  ir elastīga - studenti var izvēlēties sev interesējošus studiju kursus, mācīties arī nepilnu laiku klātienē (2-3 vakarus);
-  dod iespēju pārliecināties par savu aicinājumu studēt Teoloģijas programmā, lai kļūtu par nākamajiem garīdzniekiem un teologiem.

Brīvklausītāja statuss
LA piedāvā iespēju ikvienam apmeklēt interesējošos studiju kursus arī kā brīvklausītājam.

Priekšrocības studijām LA:
–  esam neliela augstskola, tāpēc varam nodrošināt studentiem individuālu pieeju, kā arī iespēju studēt sev vēlamā studiju programmā, mācību formātā un ilgumā;
–  studijas LA ir apvienojamas ar darbu, jo lekcijas un praktiskās nodarbības notiek darba dienu vakaros, nodrošinām iespējas studēt arī attālināti (Skype, atsevišķu studiju kursu lekciju video un audio ieraksti);
– labākie studenti var saņemt studiju maksas atlaidi, sākot ar 2.semestri;
–  mācībspēku vidū ik semestri ir viespasniedzēji no partnerbaznīcām ASV, Zviedrijā;
‍–  studentus un pasniedzējus vieno ticība un kopējs Kristus aicinājums sekot Viņam. Tas LA mācību procesā ļauj piedzīvot draudzīgu atmosfēru un kopības sajūtu.

LA absolventi galvenokārt kalpo kā mācītāji, evaņģēlisti un draudžu darbinieki.

Tālrunis papildus informācijai: 67222461; 29128655

Studijas Lutera Akadēmijā ir iespēja atsaukties sirds aicinājumam.

2023. gada 01. aprīlis
Vārda dienas: Dagnis, Dagne
Ziņojumi

                                                                              
Lutera Akadēmijas 2022./2023.akad.gada 2.semestra lekciju saraksti šeit>

* * * * * *
Trešdien, 29.martā plkst.17.30-20.00 Lutera Akadēmijā (Reformātu baznīcā) notiks 
Liturģiskās kalpošanas praktikums
lai studenti mācītos kalpot kā perminderi pie altāra, it īpaši pie brīvi stāvoša altāra. 

To vadīs Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš un LA docents Vilis Kolms. 

Tas būs vērtīgi katram, kas praktiski kalpo pie altāra savā draudzē, tāpēc praktikumā var piedalīties ikviens LELB mācītājs, evaņģēlists, diakons, perminderis.

* * * * * *

Lutera Akadēmijas Zinātnes padome izsludina LA Studentu zinātnisko rakstu konkursu 

atbilstoši "LA studentu zinātnisko rakstu konkursa nolikumam 2022./2023.akad.gadam". 

Iesniegšanas termiņš - 2023.gada 21.aprīlis

     

Sadarbības partneri
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »