LA Studējošo pašpārvalde
Kas ir LA SP?

Lutera Akadēmijas Studējošo pašpārvalde (LA SP) ir vēlēta, neatkarīga un demokrātiska institūcija, kas ir izveidota Lutera Akadēmijā ar mērķi aizstāvēt studējošo tiesības un intereses.

Kāda ir LA SP misija un vīzija?
Studējošo pašpārvaldes misija ir: Aizstāvēt un pārstāvēt LA studentu intereses akadēmiskos, materiālos, kultūras un kristīgās ticības jautājumos Akadēmijā un citās institūcijās.
Studējošo pašpārvaldes vīzija ir: Radīt tādu vidi, kurā students var veiksmīgi sevi īstenot kā studiju procesā, tā arī sabiedriskajā dzīvē. LA SP vīzija paredz, ka būs diena, kad visi Lutera Akadēmijā īstenotie procesi un sasniegtie rezultāti būs atbilstoši ikkatra LA studenta interesēm.

Ko dara LA SP?
 • organizē un koordinē studējošo ārpusnodarbību aktivitātes;
 • izzina studējošo vajadzības, intereses un vēlmes studiju un pētnieciskā  procesa  uzlabošanai un sniedz priekšlikumus uzlabojumu realizēšanai;
 • informē studējošos par Pašpārvaldes darbību un aktivitātēm;
 • sekmē studējošo kristīgo dzīvesveidu un dalību Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dzīvē;
 • pārstāv studējošo intereses sarunās ar Akadēmijas vadību un akadēmisko personālu;
 • veicina studiju procesa kvalitāti;
 • apspriež un pieņem ieteikumus jautājumos, kas attiecas uz Akadēmijas studējošo akadēmisko, materiālo un garīgo dzīvi (tai skaitā Akadēmijas studējošo dievkalpojumiem, svētbrīžiem), sadzīvi un sadraudzību;
 • sadarbojas ar citu  augstākās izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības un valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un draudzēm;
 • reprezentē Akadēmijā studējošos Latvijā un ārvalstīs;
 • izstrādā priekšlikumus Akadēmijas iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanai;
 • sniedz atzinumus jautājumos, kas skar studējošo tiesības, pienākumus un intereses;
 • sniedz konsultācijas studējošiem jautājumos par to tiesībām, pienākumiem  un interesēm.
Struktūra un sastāvs
Akadēmijas 1., 2. un 3.kursa studenti izvirza darbam Pašpārvaldē divus pārstāvjus (no 1., 2. un 3. kursa - kopumā 6 pārstāvjus) uz diviem gadiem. Pašpārvaldē ievēlētie Akadēmijas kursu pārstāvji dara zināmus tās lēmumus savu kursu studējošiem.‌

Andrejs Irbe
‌Pašpārvaldes priekšsēdētājs
‌andrejsirbe@hotmail.com

Eduards Kress
‌Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks
‌kresslatvia@gmail.com

Anete Meiere
‌Pašpārvaldes sekretāre
‌anetina@inbox.lv

Kaspars Bankovskis
‌Pašpārvaldes mantzinis
‌kaspars@bankovskis.net

Ingmārs Ļakas
‌Satversmes sapulces loceklis
‌ingmars.lakas@gmail.com
 Dāvis Jānis Brūvers
‌LA SP loceklis
‌‌davis.bruvers@hotmail.com

‌Dokumenti:


2022. gada 04. oktobris
Vārda dienas: Modra, Francis
Ziņojumi

                                                                              
Lutera Akadēmijas 2022./2023.akad.gada 1.semestra lekciju saraksti šeit>


        


Draugi
© 2022 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »