Teoloģijas programma

Teoloģijas programma

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas augstskola Lutera Akadēmija aicina studentus ar pabeigtu augstāko vai vidējo izglītību apgūt nepieciešamās teoloģiskās zināšanas bakalaura studiju programmā “Teoloģija”, lai kalpotu LELB mācītāja vai citā amatā.

  • Mācību laiks – 4 gadi jeb 8 semestri
  • Studiju programmas apjoms – 160 kredītpunkti
  • Mācības notiek darba dienās no plkst.17:30 – 20:45

Mācību procesā studentiem ir iespēja izmantot Lutera Akadēmijas bibliotēku.

Studiju programma “Teoloģija” ir valsts akreditēta līdz 2018.gada 31.decembrim.

Mācības Lutera Akadēmijā ir arī sadraudzība un kopējas lūgšanas, iespēja piedalīties Lutera Akadēmijas organizētajos kursos, rekolekcijās un kvalifikācijas celšanas pasākumos nākotnē.

Kādus speciālistus sagatavo Teoloģijas programmā?
Pēc studijām Teoloģijas programmā  Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca var piemērotus kandidātus aicināt garīdznieka vai kādā citā kalpošanā.

Darba tirgū vajadzību pēc teoloģijas bakalauriem var salīdzināt ar situāciju citās humanitārajās zinātnēs – vēsturē, filozofijā, filoloģijā u.c. Kaut gan pašlaik Latvijā jauniešiem kopumā atrast darbu ir sarežģīti, augstākās izglītības diploms ievērojami palielina izredzes iegūt konkurētspējīgu nodarbinātību dažādās jomās. Turklāt, LA absolventi var turpināt studijas maģistratūrā un doktorantūrā un attīstīt akadēmiskās vai zinātniskās pētniecības karjeru.

Kāda ir studiju maksa?
2017./2018.akadēmiskajam gadam noteiktā studiju maksa Teoloģijas programmā ir Eur 740 apmērā.

Kāpēc izvēlēties studēt tieši Lutera Akadēmijā nevis citā teoloģiskā augstskolā?
Lutera Akadēmija nodrošina iespēju kristīgas atziņas un sadraudzības atmosfērā apgūt akadēmiskajiem standartiem atbilstošu izglītību. Balstoties uz luteriskās identitātes pamatiem, Lutera Akadēmija meklē veidus, kā uzrunāt mūsu laikmeta cilvēkus, paliekot uzticīgiem lietām “kā tās mums ir atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi” (Lk 1:2).

Lutera Akadēmijā akadēmiskā pētniecība tiek balstīta uz evaņģēlisko pasaules redzējumu un, atšķirībā no citām teoloģiskajām mācību iestādēm, netiek nošķirta vai konfrontēta ar kristīgo un luterisko tradīciju un Baznīcu, – tā ir integrēta lūgšanu dzīvē un dievkalpošanā. Katru vakaru akadēmijā notiek Vesperes pasniedzēju vadībā, bet 1 reizi nedēļā – dievkalpojums.

Studiju process Lutera Akadēmijā attīsta pētniecības iemaņas un darbu ar tekstiem, kas var noderēt ikvienā citā akadēmiskās izglītības laukā. Akadēmijā padziļināti tiek apgūtas teoloģiskā angļu valoda un Jaunās Derības grieķu valoda. Lekcijas LA notiek darba dienu vakaros (no 17:30 – 20:45) un, tādējādi  ir iespējams savienot studijas ar darbu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Studiju programma

 

A daļa

Kursa nosaukums Kredītpunkti
Ievads Vecajā Derībā 3
Ievads Jaunajā Derībā 3
Ievads dogmatikā 2
Luteriskās ticības apliecības I 2
Luteriskās ticības apliecības II 2
Laulības un ģimenes padomdošana 2
Dogmatika I 3
Dogmatika II 3
Dogmatika III 3
Liturģika I  1
Latvijas Baznīcas vēsture 2
Agrīnās Baznīcas vēsture 3
Viduslaiku Baznīcas vēsture 3
Baznīcas vēsture: Reformācijas un Konfesionālisma laikmets 3
Moderno laiku baznīcas vēsture 3
Filosofija teologiem 2
Kristīgās vadības pamati 2
JD grieķu valoda I 3
JD grieķu valoda II 3
JD grieķu valoda III 3
JD grieķu valoda IV 3
Kristīgā pedagoģija 2

Kredītpunkti  kopā

59

B daļa

Kursa nosaukums Kredītpunkti
1.un 2. Mozus gr.ekseģēze 3
Lielie pravieši, Jesaja 3
Pāvila teksti 2
 Mateja ev.ekseģēze 3
Jāņa ev.ekseģēze 3
Mācītāju garīgās aprūpes pamati 2
Pastorālā padomdošana 3
Misija un evaņģelizācija 2
Liturģika-II 2

Kredītpunkti kopā

23

 C daļa

Kursa nosaukums Kredītpunkti
3.,4.,5.,Mozus gr.ekseģēze 2
Mazie pravieši 2
Bībeles ebreju valodas pamati 1
Gudrības literatūra 1
Pastorālteoloģija 2
Lutera raksti 2
Lutera Mazā katehisma pasniegšanas metodika 1
Komunikācijas prasme 1
Runas prasme 1
Homilētika – I 1
Homilētika – II 1
Homilētika – III 2
Patristikas teksti-I 2
Patristikas teksti – II 2
Patristikas teksti – III 2
Tradicionālās konfesijas 2
Lasījumi garīgajā klasikā 1
1.Pētera vēstule 2
Vēstule Ebrējiem 2
Romiešu vēst.ekseģēze 3
Jesajas grāmatas tekstu analītiskā lasīšana 1
Lūkas evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšana 2
Marka evaņģēlija tekstu analītiskā lasīšana 1
Psalmu analītiskā lasīšana 1
 Teoloģiskā angļu valoda – I 3
 Teoloģiskā angļu valoda – II 3
 Teoloģiskā angļu valoda – III 3
 Teoloģiskā angļu valoda – IV 3
 Pasaules reliģijas 2
 Kristietības māksla 2
 Baznīcas mūzikas vēsture – I 2
 Baznīcas mūzikas vēsture – II 2
 Liturģika – III 2
 Liturģika – IV 2
 Baznīcas administrācija 2

Kredītpunkti kopā

68

  D daļa

  Kredītpunkti
Bakalaura darba izstrāde
10

Kredītpunkti kopā

10
Kredītpunkti pavisam kopā
160

 

Lekciju saraksts 18.-22.septembrī

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

LELB
misuri-sinode
gregors
svetdienas-rits