Draudžu darbinieku izglītības programma

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas augstskola Lutera Akadēmija aicina draudžu locekļus, kuri ir aicināti kalpot kā draudzes darbinieki LELB draudzēs, apgūt nepieciešamās zināšanas LELB Lutera akadēmijas  DRAUDŽU DARBINIEKU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ.

 • Mācību laiks – 2 gadi.
 • Mācības notiek klātienē darba dienu vakaros 2-3 dienas nedēļā (atkarībā no izvēlētajiem studiju priekšmetiem) no plkst.17:30:00 līdz 20:45 vai tālmācībā.

Mācības Lutera Akadēmijā ir iespēja satikt, dalīties pārdomās un pieredzē ar māsām un brāļiem no citām LELB draudzēm. Tā ir arī sadraudzība un kopīgās lūgšanās pavadīts laiks.

Ko var apgūt Draudžu darbinieku izglītības programmā?
Lutera Akadēmijā Draudžu darbinieku izglītības programma nav akreditēta, bet lieti noderēs ikvienam, kurš dažādos aicinājumos vēlas strādāt savas draudzes labā. Katrs šīs programmas students izvēlas savām interesēm atbilstošos Teoloģijas studiju programmas priekšmetus ( ne mazāk kā 3 ) un apmeklē lekcijas darba dienu vakaros 2-3 dienas nedēļā. Mācību laiks – 2 gadi.

Kāda ir studiju maksa?
2016./2017.akadēmiskajam gadam noteiktā studiju maksa Draudžu darbinieki izglītības programmā – Eur 200 (klātienē), Eur 300 (neklātienē) gadā.

Kāpēc izvēlēties studēt tieši Lutera Akadēmijā nevis citā teoloģiskā augstskolā?
Lutera Akadēmija nodrošina iespēju kristīgas atziņas un sadraudzības atmosfērā apgūt akadēmiskajiem standartiem atbilstošu izglītību. Balstoties uz luteriskās identitātes pamatiem, Lutera Akadēmija meklē veidus, kā uzrunāt mūsu laikmeta cilvēkus, paliekot uzticīgiem lietām “kā tās mums ir atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi” (Lk 1:2).

Lutera Akadēmijā akadēmiskā pētniecība tiek balstīta uz evaņģēlisko pasaules redzējumu un, atšķirībā no citām teoloģiskajām mācību iestādēm, netiek nošķirta vai konfrontēta ar kristīgo un luterisko tradīciju un Baznīcu, – tā ir integrēta lūgšanu dzīvē un dievkalpošanā. Katru vakaru akadēmijā notiek Vesperes pasniedzēju vadībā, bet piektdienu vakaros – dievkalpojums dažādu LELB mācītāju vadībā.

Uzņemšanas noteikumi

Mūsu prasības:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzes piederība vismaz 3 gadi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Aizpildīta pieteikuma anketa
  (anketu var saņemt, rakstot uz e-pastu:  academy@latnet.lv)
 • Iesvētību apliecības kopija
 • Draudzes mācītāja rekomendācija
 • Esošās izglītības dokumenta kopija
 • Pases kopija
 • Eseja “Kāpēc es vēlos studēt Lutera Akadēmijā”
 • Fotogrāfijas –  2 gab.

Iestājpārbaudījumi:

 • Testi Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu un M.Lutera “Mazā Katehisma” zināšanu pārbaudei
 • Kolokvijs

Lekciju saraksts 18.-22.septembrī

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

LELB
misuri-sinode
gregors
svetdienas-rits