Draudžu darbinieku izglītības programma

Draudžu darbinieku izglītības programma

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas augstskola Lutera Akadēmija aicina draudžu locekļus, kuri ir aicināti kalpot kā draudzes darbinieki LELB draudzēs, apgūt nepieciešamās zināšanas LELB Lutera akadēmijas  DRAUDŽU DARBINIEKU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ.

 • Mācību laiks – 2 gadi.
 • Mācības notiek:

1) klātienē – darba dienu vakaros 2-3 dienas nedēļā (atkarībā no izvelētajiem studiju priekšmetiem) no plkst.17:30:00 līdz 20:45;

2) Iespējams mācīties arī tālmācībā, izmantojot video un audio lekcijas.

Mācības Lutera Akadēmijā ir iespēja satikt, dalīties pārdomās un pieredzē ar māsām un brāļiem no citām LELB draudzēm. Tā ir arī sadraudzība un kopīgās lūgšanās pavadīts laiks.

Ko var apgūt Draudžu darbinieku izglītības programmā?
Lutera Akadēmijā Draudžu darbinieku izglītības programma nav akreditēta, bet lieti noderēs ikvienam, kurš dažādos aicinājumos vēlas strādāt savas draudzes labā. Katrs šīs programmas students izvēlas savām interesēm atbilstošos Teoloģijas studiju programmas priekšmetus ( ne mazāk kā 3 ) un klātienes studijās apmeklē lekcijas darba dienu vakaros 2-3 dienas nedēļā, bet tālmācības studijās studenti saņem audio un video lekcijus materiālus patstāvīgām studijām mājās un papildus tam ir jāierodas uz mācību un eksāmenu sesiju 2 reizes gadā pa 5 dienām.

Kāda ir studiju maksa?
2017./2018.akadēmiskajam gadam noteiktā studiju maksa Draudžu darbinieki izglītības programmā – Eur 200 gadā klātienes studijās, Eur 300 – tālmācības studijās.

Kāpēc izvēlēties studēt tieši Lutera Akadēmijā nevis citā teoloģiskā augstskolā?
Lutera Akadēmija nodrošina iespēju kristīgas atziņas un sadraudzības atmosfērā apgūt akadēmiskajiem standartiem atbilstošu izglītību. Balstoties uz luteriskās identitātes pamatiem, Lutera Akadēmija meklē veidus, kā uzrunāt mūsu laikmeta cilvēkus, paliekot uzticīgiem lietām “kā tās mums ir atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi” (Lk 1:2).

Lutera Akadēmijā akadēmiskā pētniecība tiek balstīta uz evaņģēlisko pasaules redzējumu un, atšķirībā no citām teoloģiskajām mācību iestādēm, netiek nošķirta vai konfrontēta ar kristīgo un luterisko tradīciju un Baznīcu, – tā ir integrēta lūgšanu dzīvē un dievkalpošanā. Katru vakaru akadēmijā notiek Vesperes pasniedzēju vadībā, bet piektdienu vakaros – dievkalpojums rektora, arhibīskapa Jāņa Vanaga vadībā.

Studiju process Lutera Akadēmijā attīsta pētniecības iemaņas un darbu ar tekstiem, kas var noderēt ikvienā citā akadēmiskās izglītības laukā. Akadēmijā padziļināti tiek apgūtas teoloģiskā angļu valoda un Jaunās Derības grieķu valoda. Lekcijas LA notiek darba dienu vakaros (no 17:30 – 20:45) un, tādējādi  ir iespējams savienot studijas ar darbu.

Uzņemšanas noteikumi

Mūsu prasības:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzes piederība vismaz 3 gadi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Aizpildīta pieteikuma anketa
  (anketu var saņemt, rakstot uz e-pastu:  academy@latnet.lv)
 • Iesvētību apliecības kopija
 • Draudzes mācītāja rekomendācija
 • Esošās izglītības dokumenta kopija
 • Pases kopija
 • Eseja “Kāpēc es vēlos studēt Lutera Akadēmijā”
 • Fotogrāfijas –  3gab.

Iestājpārbaudījumi:

 • Testi Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu un M.Lutera “Mazā Katehisma” zināšanu pārbaudei
 • Kolokvijs

Studiju programma

 

Bībeles Studijas

Kursa nosaukums

Kredītpunkti

Ievads Vecajā Derībā

2

Ievads Jaunajā Derībā

2

Bauslība un Pravieši: 1.un 2. Mozus gr.

1

Bauslība un Pravieši:: Jesaja/Caharija

1

Mateja ev. ekseģēze

1

Jāņa ev. ekseģēze

1

Pāvila vēstules: Nozīmīgākās nodaļas

1

Dogmatika

Kursa nosaukums

Kredītpunkti

Ievads dogmatikā

1

Ievads Luteriskās TA(Mazais katehisms; Lielais katehisms;Augsburgas TA; Augsburgas TA apoloģija)

1

Dogmatika I  (Trīsvienība, Radīšana, Cilvēks, Kristoloģija)

1

Dogmatika II  (Pestīšana, Sakramenti, Baznīca, Eshatoloģija)

1

Tradicionālās Kristīgās konfesijas

1

Baznīcas vēsture

Kursa nosaukums

Kredītpunkti

Baznīcas vēsture I

1

Baznīcas vēsture II

1

Ticības dzīvošana un mācīšana

Kursa nosaukums

Kredītpunkti

Homilētika

1

Kristīgā pedagoģija

1

Lutera Mazā katechisma mācīšana

1

Evaņģelizācija draudzē

1

Liturģika (teoloģija, prakse, Baznīcas gads)

1

Ievads padomdošanā draudzes darbiniekiem

1

Psalmi kā Baznīcas Lūgšanu grāmata

1

Lekciju saraksts 18.-22.septembrī

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

LELB
misuri-sinode
gregors
svetdienas-rits