Baznīcas mūzikas programma

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas augstskola Lutera Akadēmija aicina reflektantus, kuri ir aicināti kalpot Baznīcas mūziķa amatā LELB draudzēs, apgūt nepieciešamās zināšanas Lutera Akadēmijas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā BAZNĪCAS MŪZIKA.

  • Mācību laiks – 4 gadi

Baznīcas mūzikas nodaļā tiek sagatavoti Baznīcas mūziķi, kuru uzdevums ir nodrošināt draudzes muzikāli liturģisko kalpošanu dievkalpojumā. Studenti tiek sagatavoti vadīt draudzes kori un spēlēt ērģeles, kā tas nepieciešams LELB dievkalpojuma sekmīgai norisei, kā arī vadīt un mācīt draudzi dziedāt dievkalpojumā, un paskaidrot tai liturģisko kārtību.

Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus. Katrs mācību gads noslēdzas ar integrētu eksāmenu, kura sekmīga nokārtošana ir studiju turpināšanas priekšnoteikums.

Kādus speciālistus sagatavo Baznīcas mūzikas programmā?
Baznīcas mūzikas programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Šajā brīdī vairāk kā 500 Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas un Romas Katoļu draudzēs un arī ap 100 Latvijas Baptistu draudžu savienības draudzēs darbojas ērģelnieki un diriģenti. Līdz ar to šajā jomā var potenciāli veidoties ievērojami daudz darba vietu.

Kāda ir studiju maksa?
2013./2014.akadēmiskajam gadam noteiktā studiju maksa Baznīcas mūziķu programmā ir Ls 400 apmērā.

Kāpēc izvēlēties studēt tieši Lutera Akadēmijā nevis citā teoloģiskā augstskolā?
Lutera Akadēmija nodrošina iespēju kristīgas atziņas un sadraudzības atmosfērā apgūt akadēmiskajiem standartiem atbilstošu izglītību. Balstoties uz luteriskās identitātes pamatiem, Lutera Akadēmija meklē veidus, kā uzrunāt mūsu laikmeta cilvēkus, paliekot uzticīgiem lietām “kā tās mums ir atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi” (Lk 1:2).

Lutera Akadēmijā akadēmiskā pētniecība tiek balstīta uz evaņģēlisko pasaules redzējumu un, atšķirībā no citām teoloģiskajām mācību iestādēm, netiek nošķirta vai konfrontēta ar kristīgo un luterisko tradīciju un Baznīcu, – tā ir integrēta lūgšanu dzīvē un dievkalpošanā. Katru vakaru akadēmijā notiek Vesperes pasniedzēju vadībā, bet piektdienu vakaros – dievkalpojums rektora, arhibīskapa Jāņa Vanaga vadībā.

Studiju process Lutera Akadēmijā attīsta pētniecības iemaņas un darbu ar tekstiem, kas var noderēt ikvienā citā akadēmiskās izglītības laukā. Akadēmijā padziļināti tiek apgūtas teoloģiskā angļu valoda un Jaunās Derības grieķu valoda. Lekcijas LA notiek darba dienu vakaros (no 17:30 – 20:45) un, tādējādi  ir iespējams savienot studijas ar darbu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Studiju programma pieejama pdf formātā

Lekciju saraksts 18.-22.septembrī

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

LELB
misuri-sinode
gregors
svetdienas-rits